-

Bemutatkozás

 

EFOP 1.4.2-16 - Integrált Térségi Gyermekprogramok

 „Kezdettől fogva kezedet fogva” című Kunhegyesi Járásban megvalósuló projekt

EFOP-1.4.2-16-2016-00029

 

 

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.

Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a 18 év alatti gyermekek tartoznak. Körükben 2013-ban az országos átlagnál 10 százalékponttal magasabb volt azok aránya, akik ki vannak téve a szegénység vagy kirekesztődés
kockázatának.

Ennek egyik oka, hogy a szegényebb háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a kisgyermekes háztartások többségében az anya nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. A szegénység jelenléte erősebb azokon a településeken, ahol magas a rászoruló gyermekek száma. Térségünkben, a Kunhegyesi Járásban 2 kiemelten hátrányos helyzetű település is van, Tiszabő és Tiszabura.

 610 olyan település van az országban, ahol a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek aránya 75% felett van. Ezeken a településeken további nehézséget okoz azon szakemberek hiánya, akik megfelelő módszertannal felruházva segítséget nyújtanak a fokozottan veszélyeztetett családok számára. Ide tartozik járásunk minden települése.

 

2016.04.22-én megjelent az integrált gyermekprogramok felhívása
Megjelent az  Integrált térségi gyermekprogramok” című (EFOP-1.4.2-16 kódszámú) felhívás. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint, melyre 31 járás család-és gyermekjóléti központjának fenntartói nyújthatnak be támogatási kérelmet 2016. június 15-től.

 A járások 350-500 millió forint támogatást kérhettek a maximum 60 hónapig tartó projektjükre.

Erre a felhívásra adta be pályázatát a Kunhegyesi Mikro-térségi Társulási Tanács is „Kezdettől fogva kezedet fogva” címmel és meg is nyerte a támogatást, tekintettel a Kunhegyesi Járás hátrányos helyzetére.

 

Kunhegyesi Járás, Kunhegyes város

Kunhegyes város az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye északkeleti részén, a Tiszától keletre és a Tisza-tótól délre a Nagykunság területén helyezkedik el. Kunhegyes kisváros, sem regionális, sem megyei relációkban nem játszik központi szerepet. Kunhegyest az Észak-alföldi régió stratégiai programja a teljes értékű törpevárosok közé sorolja, amelyek bizonyos szolgáltatások tekintetében a szomszédos települések lakosságának kiszolgálásával központi szerepet töltenek be. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei területfejlesztési koncepcióban a Nagykunság, illetve kapcsolatrendszere alapján a Tisza-mente városhálózatához sorolt, a megye belső perifériájához tartozó település, amely járásközpontként kapott szerepet.

Kunhegyes a városi rangot 1989-ben nyerte el, 2013 óta a járásszékhely. A Kunhegyesi járáshoz a székhelyen kívül hat település tartozik: Abádszalók, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora és Tiszabő. Kunhegyes a járás déli sarkában található, a hozzá tartozó településektől 10-23 km távolságra.

A Kunhegyesi Járás Magyarország második legelmaradottabb, egyben legszegényebb járása, mely a 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet alapján a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik.

A lakónépesség számához viszonyítva a gyermekek aránya 18,8 %.

A foglalkoztatottsági adatok alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye a megyék csökkenő rangsorának alsó harmadában helyezkedik el, a munkanélküliségi adatok tekintetében a legkedvezőtlenebbek között található.

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a jogszabályi változásoknak köszönhetően 2016. évtől a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén feladatmegosztás alakult ki a települések és a járás között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető a lakosság számára.

A feladatellátás több szintűvé vált, melynek első szintje a család és gyermekjóléti szolgálat. Új intézményi formaként jelent meg a család- és gyermekjóléti központ; ide kerültek átcsoportosításra a speciális szaktudást igénylő feladatok mint a kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, jelzőrendszeri tanácsadás, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek, mint a védelembe vétel,családba fogadás, nevelésbe vétel, továbbá a központok új gyermekjóléti feladataként jelenik meg 2019- től a szociális diagnózis készítés a rászoruló családokról, személyekről valamint óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

A kunhegyesi járás valamennyi településen elérhető a minimum szolgáltatást nyújtó család és gyermekjóléti szolgálat, melynek keretén belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a járásszékhelyen működő család és gyermekjóléti központtal és az ott dolgozó szakemberekkel, az esetmenedzserekkel.

A családsegítők a központtal együttműködve az alapellátás keretein belül végzik a gyermekek, családok gondozását, feladatuk, hogy rendszeresen tartsanak közösségi összejöveteleket, klubokat a gyermekeknek, szülőknek. Tehát a gyermekek, családjaik és a településen élő felnőttek gondozása, segítése helyben valósul meg továbbra is. A központ végezi azoknak a hatósági feladatoknak az előkészítését, melyek után a Gyámhivatal hozza meg a határozatát.

A járásszékhelyen kötelező feladatellátásként működő Család és Gyermekjóléti Központ kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkájának összehangolása. Kunhegyes város a fenti feladatát a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretén belül működteti a Kunhegyesi járás 7 településére vonatkozóan.

A Család és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata a tanácsadások biztosítása, ezen belül jelzőrendszeri koordinátori munkát, szakmai tanácsadást végez. A jogi és a pszichológiai tanácsadás 2016. január 1-től a teljes járás lakossága számára elérhető, előzetes bejelentkezést követően. További speciális feladatai vannak a járás teljes közigazgatási területén a család és gyermekjóléti központnak:

 • kapcsolattartási ügyelet,

 • kórházi szociális munka, ha szükséges

 • utcai szociális munka – csellengő gyerekek feltérképezése

 • telefonos készenléti szolgálat – információnyújtás a nyitvatartási időn túl hétvégén is

Természetesen sok feladat áll naponta a dolgozók előtt, mivel sok a területen a veszélyeztetett gyermek és család és maguk a szakemberek is segítségre szorulnak egy-egy feladat elvégzésében, de az új körülményekhez ennek ellenére sikerült alkalmazkodni. A szolgálatok megkapják az igényelt szakmai támogatást a központtól, részt vesznek mindenhol azokon a szakmai összejöveteleken, ahol dönteni kell a gyermekek, felnőttek, családok ügyében, segítjük a helyben folyó munkákat.

A családsegítőkkel szoros a kapcsolatunk a járás minden településén, évente 40-50 alkalommal szerveztek szakmaközi megbeszéléseket és 5 alkalommal jelzőrendszeri felelősök tanácskozását, és kb. évente 50-60 alkalommal megszervezték az előírt esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat, ahol az adott család megsegítése volt a téma.

 A pályázat benyújtásában nagy szerepet játszott az, hogy a járási székhelyen működő  Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a szolgálatok több szempontból is segítségre szorultak, melyen a beadott pályázat reményeink szerint segíteni tud, éppúgy mint a járás településein működő Család és Gyermekjóléti Szolgálatok.


„Kezdettől fogva, kezedet fogva” című pályázatunk bemutatása:

A pályázat átfogó céljai a helyi igényekre és szükségletek reagálva, valamint a pályázati
útmutatóban foglaltakat szem előtt tartva az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

A programok tervezése során áttekintésre került az adott járás valós szakember szükséglete.
Ez nem csupán a gyermekjólét területét érintette, hanem a humán szolgáltatások mindegyikét, például: gyermekorvos, védőnő, pedagógiai szakszolgálati szakemberek, stb. Tekintettel arra, hogy jelen pályázati konstrukció megvalósítói között kiemelt helyet foglalnak el a térségek (járások) településeit ellátó család-és gyermekjóléti szolgálatok, valamint a járásközpontban működő család- és gyermekjóléti központ, mindkét szinten cél volt a szolgáltatások szisztematikus megtervezése a gyerekesély program tevékenységeinek figyelembe vételével.

A tervezés során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a program erősítse meg a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok és a család-és gyermekjóléti központ működésének hatékonyságát.


Projektünk során főként a bármely okból hátrányos - és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek, fiataloknak, és azok családjaiknak
biztosítunk széles körű lehetőségeket képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására.

 Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.
Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé, különös tekintettel a 25 év alatti hátrányos helyzetű fiatalok, és családjaik részére. A legkorábbi életkortól indulva a szülők bevonásával kívánunk segítséget nyújtani a járás településeinek igényeit szem előtt tartva, hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához, a szegény családban élő gyermekek fokozott segítéséhez.
Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása.
Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása. Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

A projekt közvetlen célcsoportja:
A Kunhegyesi Járásban, mint a 290/2014. (XII.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járásban élő gyermekek és fiatalok, különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjaik.
Ők részesülnek a projekt keretében tervezett tevékenységek eredményeiből, az ő érdekeiknek megfelelően alakulnak az egyes beavatkozások. Ezen célcsoport jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű, elmaradottságából kitörni nehezen képes családban, alacsony életszínvonalon él.

 

Programelemek, tevékenységek:

Közösségben egymásért tevékenységi körünkben

Adományhelyeket létesítettünk a Kunhegyesi Járásban, ahol a rászoruló családok és gyermekeik megkaphatják a szükségleteiknek megfelelő adományokat. (bútor, ruhanemű, élelmiszer stb.)

Szociális Információnyújtó Szolgáltatást nyújtunk a családsegítőkön belül a lakosoknak, amikor is nyomtatványok kitöltésével, másolással, telefonhasználattal, szociális információkkal segítjük az ügyintézéseket. Szükség szerint pl.: családtámogatási ellátások, kérvények megírása, határozatok értelmezése, közüzemi szolgáltatások ügyintézésében való segítségnyújtás. A projektelem megvalósítása során szociális szolgáltatásokban jártas szakember bevonásával tervezett a szakmai háttér biztosítása.

 

 A tudatosabb életért programban 7 településen havonta 1-szer kerül megrendezésre egy találkozó, ahol témafeldolgozás szerint kerülnek szakemberek bevonásra. Célcsoport a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei. Interaktív, segítő módszerekkel, gyakorlatokkal, tanácsadással, filmvetítéssel segíti kerülnek a programok megvalósításra, ezzel is hozzájárulva a következő generáció egészségi, testi és lelki, mentális fejlődéséhez az alábbi témákban:

 • Háztartási és gazdálkodási ismeretek

 • Hivatalos ügyek intézése

 • Életvezetési tanácsadás

 • Vissza a munkába (pl. önéletrajzírás, motivációs levél, állásinterjú, …)

 • Bűnmegelőzés-áldozattá válás,

 • Helyes döntések-önismeret,

 • Egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek

 • Higiénikus megjelenés és környezet

 • Egészséges párkapcsolat

 • Elsősegélynyújtás,

 • Környezetbarát szemlélet a mindennapokban

 • Önvédelem

 

4„Felzárkózok Klub!” – (Tanulást segítő foglalkozások)

A hátrányos helyzetű gyermekek személyiségének folyamatos fejlesztése új innovatív módszerek felhasználásával. A program célja, a gyermekek harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődésének kibontakoztatása, a korai képességgondozás, a családok eladósodásának megelőzésére, csökkentésére irányuló tevékenység. A tevékenység megvalósítására leginkább Tiszabő és Tiszabura településen van szükség.

Kunhegyesi járás területén - kiemelten Tiszabő és Tiszabura településeket - a mélyszegénységben élő családok és gyermekeik a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű gyerekek, akik igénylik, és önként vállalják, az együttműködést. Számos család iskolázottsága alacsony, ezért a gyermekek számára nem biztosítottak azok a pozitív minták, a támogató környezet, amely segítené a tanulók sikerességét. 

 

Az Ifjúsági Klubok elindítása minden járási településen

A járási települések megtartó erejének növelése, a fiatalok családi és gazdasági helyzetéből adódó hátrányok csökkentése.

A meglévő közösségi terek fejlesztése, amely a fiatalok találkozási helyéül szolgál, ahol személyes kapcsolatot teremthetnek egymással. Közös programokkal közösségi élményhez juthatnak, egymást erősítő közösségé kovácsolódhatnak.

A közösségfejlesztés nem is nyújt megoldást minden felmerülő problémára, azonban lényegesen sokat segít egy olyan folyamat elindításában, mely társadalmi, helyi vagy egyéni szinten jelentős változásokat eredményezhet, hiszen a közösségfejlesztés nem mindenható gyógyír a társadalom problémáira, hanem egyik a jó módszerek közül.

 

Kortárssegítő csoportok szervezése településenként

Prevenciós tevékenységünk tapasztalata, hogy a kortárs segítő csoport az egyik leghatékonyabb beavatkozás, amivel a legális és illegális drogszíntér nem kívánatos jelenségeit csökkenteni, káros hatásait mérsékelni lehet. A kortárs segítő csoport elsősorban felső osztályos diákokat szeretné bevonni, mivel ők előre láthatóan még több évig tudnak segíteni kortársaiknak.
A kortárs segítő csoport célja olyan probléma-érzékeny fiatalokat képezni, akik bajba jutott társaiknak – akár drogproblémával, akár életvezetési nehézségekkel, esetleg osztálytársaikkal való konfliktusokkal – célirányosan, jól és hatékonyan tudnak segíteni, valamint tudják, hogy az adott problémával kapcsolatban városi szinten hol lehet segítséget kérni.

Fontos cél, hogy a kortársak együttműködjenek iskolatársaikkal és képzett segítőként tudjanak segítséget nyújtani. A csoportba járó fiatalok aktívan részt vesznek majd az ifjúsági klubokban, családi napok szervezésében.

 

„Érezd jól magad”- Nyári Napközis tábor

A nyári szünetben településenként a (gyermeklétszámhoz igazítva) gyermekek számára fejlesztő, önismereti, kézügyesség fejlesztő, sport, szabadidős és kulturális foglalkozások biztosítása nyári napközis tábor kereti között. A foglalkozások során olyan tevékenységformákkal ismerkednek meg a gyerekek, amelyekre a hagyományos tanórai keretekben illetve a szülők nehéz anyagi körülményei miatt nincs lehetőségük.

Cél a gyermekek felügyeletének biztosítása mellett a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése. A tábor megfelelő keretet biztosít a tolerancia, az önismeret és a konfliktuskezelés elsajátítására.  A tábor megfelelő helyet biztosít a tanévben zajló klubfoglalkozásokon résztvevő diákok számára, hogy megmutassák tehetségüket és, hogy hová fejlődtek egy év elteltével.

 

Pályaorientáció és munkaerő piaci tanácsadás

A fiatal korosztály talán legnagyobb problémája az, hogy a pályaelképzeléseket nem tudják megfelelően a munkaerő piaci szükségletekhez hangolni. Csak érdeklődés alapon választanak, a lehetséges kapcsolódó vagy rokon szakmákat nem ismerik, pályaismeretük hiányos. A felvételi ismertetők nem tartalmazzák az adott képzettséghez kapcsolható tevékenységeket, elhelyezkedési esélyeket.

A pályaorientációs tanácsadás célja, hogy a diákok továbbtanulási kedvének felkeltése, motivációjuk növelése, saját képességeik és érdeklődési irányuknak megfelelő szakmacsoportok megtalálása, amely nagymértékben hozzájárul későbbi életük során a szegény élethelyzetből való kitöréshez és hozzásegíti őket a számukra legmegfelelőbb állás megtalálásához.

 

Családi napok

A tevékenység fő célja a közösségfejlesztés, a szabadidő hasznos eltöltése, hagyományőrzés, egészségfejlesztés, kreativitás- és kézügyesség fejlesztése, családi kapcsolatok erősítése. A lakosság kulturális különbségekből fakadó eltérések elfogadásának érzékenyítése, egymás elfogadásában való segítségnyújtás. A közösség kohéziós erejének erősítése.

A programok megvalósítása minden településen egy évben kétszer tervezett.

Családi nap alkalmával olyan játékokat, programokat válogattunk össze, ahol gyermek és felnőtt együtt alkothat, játszhat és fedezhet fel újdonságokat, illetve megismerkedhetek a régmúlt hagyományaival, népi játékaival.

Kreatív kézműves foglalkozásainkról saját készítésű ajándékot, a tematikus kalandtúránkról, vidám versenyeinkről új közös élményeket vihet haza minden résztvevő.

A nap során hat különböző megállító sátor lesz ahol a résztvevők érdekes feladatokon, programokon vehetnek részt.

A családi napon lehetőséget biztosítunk a résztvevő csapatok (családok) részére, hogy hagyományos, konyhai technikai módszerek segítségével bemutassák tudásukat egy főzőverseny formájában.

A családi napon figyelve arra, hogy a lakosság egészségi állapotának javítását célozzuk, prevenciós jelleggel tanácsadás és egészségi állapot szűrést is biztosítunk.

1. Népi játékpark

Gyermek és felnőtt szívesen játszik a rég elfeledett népi játékokkal.
Népviseletbe öltözött animátoraink vidám népi vetélkedőkkel, ügyességi- és erőpróbákkal, századelős játékokkal varázsolják élettelivé a teret.
Ízelítő a játékokból: népi körhinta fonott kosárból, hordólovaglás, gólyaláb, békaugrató, golyóterelő, íjászat…

 

2. Tematikus kalandtúra

Egy izgalmas történet fonalát követve, kell a vállalkozó szellemű családoknak leküzdeni az akadályokat és különböző állomások sportos, logikai, ügyességi feladatait teljesítve, további információkhoz jutva teljesíteni a küldetést.

 

3. Logikázz –játék sarok

Készségfejlesztő célzattal gyűjtöttünk össze olyan játékokat, melyek a kisebbek és nagyobbak számára is érdekesek. Fa logikai játékok, mini és óriás golyóvezető, labirintus, ördöglakatok, tekejátékok. Többféle kis és óriás méretű egyéni és társasjáték.

 

4. Négy évszak családi vetélkedő

A különleges, kézzel készített egyedi játékok segítségével ismerkedhetnek meg a gyermekek az évszakokkal, az azokhoz kötődő növény és állatvilággal. Az ügyességi játékok a felnőttek számára is szórakoztató kihívást nyújtanak. pl. méhecskefogó, gyümölcsszedő, vakond csapda stb.

 

5. Látványos családi vetélkedő

Vidám, látványos feladatsor, mely során hol a gyerekek ügyességére vagy fantáziájára, hol a felnőttek erejére vagy logikájára van szükség. Pl: képkirakó, evőverseny, gólyaviszi, gyűrűk ura, mocsárjárás stb.

 

6. Egészségi-prevenciós sátrak

- Vérnyomásmérés,- Vércukormérés, testzsír mérés, BMI, haskörfogat, csípőderék hányados számítás - kardiovaszkuláris rizikószámítás, Dietetikai tanácsadás, egészséges táplálkozás, stressz-kezelő gyakorlatok tanácsadás- Mozgás- és edzéselmélet oktatás edzettségének mérése, elsősegély nyújtási- baleset-megelőzési alapismeretek, káros szenvedélyek-helyes döntések, higiénikus megjelenés, egészséges szerelem.

 

8. Séta az egészségért!

9.Egészséges ételek főzőversenye – családok nevezésével

10.Tehetségkutatás: Mutasd meg mit tudsz verseny! (egyéni és csoportos)

11. Ifjúsági klubfoglalkozások bemutatói

12. Közösségi, kulturális programelem (meghívott szakember, előadó, csoport segítségével)


Szülői Klubok

Sok esetben a szülők társadalmi, gazdasági helyzetükből, vagy éppen korukból fakadóan nehezen jutnak hozzá a gyermekneveléshez szükséges hasznos és fontos információkhoz. Ezért kiemelten fontos a szülők számára elérhető programok szervezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatal, illetve az első baba érkezését váró szülőkre, családokra.

 

Szakember által vezetett beszélgetések adnak lehetőséget a gyermekgondozás és nevelés kritikus pontjainak megbeszélésére, problémák megoldására kiscsoportos keretek között havi rendszerességgel.

A védőnők segítik a célcsoport „azonosítását” és bevonását a programba. Az egyes alkalmak témáit a csoport tagjai közösen is alakíthatják.

A programok, foglalkozások idején a gyermekkel rendelkező párok gyermekeiket is elhozhatják, akik játékos, fejlesztő foglalkozáson vehetnek részt.

Fontos cél a már meglévő programok feltérképezése, továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások beindítása.

A programot szakemberek (pl. védőnők) bonyolítják le.

A projektelem megvalósítása során külön klubok megvalósítása tervezett a várandós, illetve újszülött gyermeküket nevelő szülők számára, illetve külön klubok kerülnek megszervezésre az 1-3 éves kor közötti gyermeküket nevelő szülők részére.

Heti rendszerességgel kerülnek megszervezésre a klubfoglalkozások minden érintett településen alkalmanként legalább 2 órában.

 

A Biztos kezdet szemlélet népszerűsítése, szakemberek segítségével

A Biztos Kezdet szemlélet filozófiája, módszereinek fejlesztése ajánlott és szükséges olyan típusú tanulási/tanítási programok megszervezésével, amelyeknek a funkciója a résztvevő ember életminőségének megváltoztatása, a munkaerő-piaci kilátások javulása és más, hasznos egyéni célok (kompetenciák, magabiztosság, önbecsülés) elérésének segítése.

Egy példa: olyan, hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett (többnyire nők) fiatal szülők felzárkóztató képzése, akik nagyon fiatalon abbahagyták az iskolai tanulmányokat, vagy már egy ideje inaktív munkanélküliként, igen alacsonyan kvalifikált, alkalmi munkát vállalva élnek.

 A kisgyerekes szülők motiválása a gyerekeken keresztül jól működik. Ahogyan a koragyerekkori programok szervezésében, itt is törekedni kell az alacsony küszöbűség megvalósítására. A motivációt egyénileg kell felmérni és személyre szabott módszerekkel kiváltani, fenntartani, majd önkéntes tanulói hálózattá szervezve a fiatal szülőket, a fokozatosság elvével visszahelyezni a munka világába.

 A megvalósításra nagyon alkalmasak azok a közösségi terek helyiségei, ahol a szülők és a gyerekek egy időben elérhetőek, illetve ahol úgy érzik, ők is közel vannak a gyerekeikhez. Jó, ha a lehetőségekhez más alkalommal is hozzáférhetnek, előzetes egyeztetéssel. Ez is segítheti a tervezett, beosztó, önálló tanulás megteremtését.

A tanulás tanulásának képességét kell, hogy elsajátítsák az ilyen típusú programelemben résztvevők, miközben például IT-kompetenciát szereznek, jártasságuk lesz az önálló tanulás módszereiben, így a későbbiekben a gyerekeik tanulásánál is magabiztosabban tudnak segíteni.

 

Helyben a segítség!

Életünk során számos nehéz időszakot élünk meg. Ezek gyakran átmenetekhez kötődnek, krízisekhez, amelyek magukban hordják a megújulás csíráit, azonban rombolóak is lehetnek. A pályakezdés, a házasság, a gyermek érkezése, a munkahely változtatás, a válás vagy a házastárs halála, és még sok minden más, mind olyan megpróbáltatások, amelyek igénybe veszik lelki erőforrásainkat. Gyakran egyedül ezek az erőforrások kevésnek bizonyulnak és válságot élünk át. Komolyabb esetekben erős érzelmi konfliktusok kísérik a helyzetet. Nagy feszültséget élünk át, nem értjük mi történik, és azt sem tudjuk mire vágyunk, vagy ha tudjuk, azokat kivitelezhetetlennek érezzük.

A pszichológus által történő életvezetési tanácsadás célja a mindannyiunk által jól ismert és gyakran megélt, hétköznapi élethelyzetekben felmerülő problémák megértése és kezelése.

A tanácsadás során a konkrét problémát több nézőpontból vizsgálva, a kliens érzéseit és motivációit figyelembe véve jutunk el a megoldásig. A tanácsadás várható eredményeként a kliens önbizalma növekszik, problémaelemző és problémakezelő készségei új elemekkel gazdagodnak.

Ez az újszerűen szervezett szolgáltatás azt jelentené, hogy a járás bizonyos pontjain (7- településen, azon belül is egy-egy kiválasztott, jól megközelíthető állandó helyszínen, pl. védőnői szolgálat, óvodák, iskolák) olyan, heti rendszerességgel nyitva tartó tanácsadásra alkalmas helyszínek kerülnek kialakításra, ahol speciálisan képzett szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus/egészségfejlesztő, dietetikus, gyógytornász) segítségét kérhetik azok a 0-18 éves gyermekek, akik bármilyen jellegű problémával rendelkeznek, vagy hozzátartozóik körében jelentkezik probléma. A szakemberek képesek lesznek a hozzájuk forduló személyek betegségeit diagnosztizálni, és problémáik leküzdéséhez megfelelő segítséget nyújtani. – Mindezeken túl a 4 fős szakemberből álló csoportnak feladata lesz, hogy kapcsolatot építsen ki és tartson fenn a helyi közösséggel annak érdekében, hogy kölcsönösen támogatni tudják egymást feladataik ellátásában.

 

Jogi és pszichológiai tanácsadás

A tevékenység célja a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése. A jelenlegi jogi és pszichológiai szolgáltatásokra olyan mértékű igény mutatkozik a járásban, hogy indokolt mindkét területre egy-egy személy foglalkoztatása. A járásban jelenleg egy-egy személy látja el az érintett szakterületeket, azonban ez kevésnek bizonyul. A megvalósítás során a szakemberek helyszíni fogadóórákat tartanak Kunhegyes járás területén.

 

Workshopok, Érzékenyítő tréningek és Szupervíziók

Célja: segítségnyújtás a járási szakembereknek szakmai fejlődésben módszertani tapasztalatokat, a legjobb gyakorlatokat megismerni, lelki mentális erősítés tekintetében és a kiégés elleni védekezésben.

A járás minden településén megjelenik a program a jelzőrendszer tagjai számára elősegítve egymás gyakorlatának megismerését, a hálózatosodás előnyeinek kihasználását.

 

A Kunhegyesi Járásban létrehoztuk a Gyermekesély Bizottságot, melynek tagjai a település vezető szakemberei, intézmények civil szervezetek vezetői, akik határoznak egyes kérdésekben, mint például az évente 1 000 000 Ft Krízisalap felosztásban melyet a legszorultabbak kapnak településenként ha krízishelyzetbe kerülnek.

 

A fenti programok már elindultak, folynak jelenleg is, aki érdeklődik a program bármely eleme iránt, szeretettel várjuk. Információkért be lehet jönni a Gyermekesély Irodába Kunhegyesen (5340 Kunhegyes Kossuth út 106.) vagy bármelyik településen a Család -és Gyermekjóléti Szolgálatok adnak felvilágosítást.

 

                                                                                   Nagy Lászlóné

                                                                                  szakmai   vezető

 

 

 

-

Galériánk

Életképek rólunk és támogatóinkról
-

A csapatunk

Akik tesznek a jóért
tag1.jpg, 30kB

Kovács Vivien

szervező

Azt tesszük amit kell és azokkal az emberekkel, akikkel kell

tag1.jpg, 30kB

Marton Dávid

vezető

Azt tesszük amit kell és azokkal az emberekkel, akikkel kell

tag1.jpg, 30kB

Németh Eszter

marketing

Azt tesszük amit kell és azokkal az emberekkel, akikkel kell

Kapcsolat

Ha kérdésed van, írj bátran!

Mit csinálunk

Integrált térségi gyermekprogramok
Kezdettől fogva – Kezedet fogva pályázat Kunhegyesi Mikro Térségi Szociális Társulás 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kapcsolat

info@kfkf.hu
+3630 123 45 67
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
szechenyi2020logo.jpg, 29kB
Kedvezményezett: „Kezdettől fogva-Kezedet fogva” EFOP-1.4.2-16-2016-00029
Támogatást igénylő neve: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
Székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1
Projekt teljes költségvetése: 499.999.999 Ft.
Igényelt támogatás (100%-os támogatási intenzitás mellett): 499.999.999 Ft
EFOP 1.4.2-16 Integrált Kistérségi Gyermekprogram
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 09. 30.
@KFKF
Széchényi 2020